Biography

Imam At-Tirmidzi

Imam at-Tirmidzi. Nama lengkapnya al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak as-Sulami at-Tirmidzi. Dia adalah salah seorang ahli hadis kenamaan, dan pengarang berbagai kitab yang masyhur. Lahir pada 279 H dan wafat pada 279 H di kota Tirmiz.
Ia belajar dan meriwayatkan hadis dari ulama-ulama kenamaan. Di antaranya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim dan Abu Dawud. Guru lainnya ialah Qutaibah bin Saudi Arabia’id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Gailan. Said bin ‘Abdur Rahman, Muhammad bin Basysyar, ‘Ali bin Hajar, Ahmad bin Muni’, Muhammad bin Al-Musanna dan lain-lain.
Imam Tirmidzi banyak menulis kitab, di antaranya Kitab Al-Jami’ (terkenal dengan sebutan Sunan at-Tirmidzi), Kitab Al-‘Ilal, Kitab at-Tarikh, Kitab asy-Syama’il an-Nabawiyyah, Kitab az-Zuhd, dan Kitab al-Asma’ wa al-Kuna.